Butlletí de Consultors de Processos Sostenibles SL
logo EQ
08.01.2014 | Butlletí 8

La petjada de carboni: unitat de mesura pel canvi climàtic – 2


A la primera part d'aquest article vàrem parlar de la relació entre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el canvi climàtic.

Vèiem que la petjada de carboni, a grans trets, és el pes total de CO2 equivalent que s’emet en les activitats productives

Objecte de càlcul de la petjada de carboni

El càlcul de la petjada de carboni es pot aplicar a multiplicitat d’objectes però els principals són les organitzacions, els projectes, els esdeveniments i els productes.

Tipus d’emissions

Emissions directes: les provocades per fons emissores pròpies de l’organització o controlades directament per ella.

Abasts

Emissions indirectes
: són conseqüència de les activitats de l’organització però es produeixen en fonts emissores que són propietat o són controlades per altres organitzacions.

Les emissions directes s’anomenen també d’abast 1.

Abast 1: Són les emissions directes produïdes i controlades per la pròpia organització. Per exemple gasos de la combustió de gas-oil per calefacció.

En canvi les emissions indirectes es divideixen en dos grups:

Abast 2: Les emissions indirectes derivades del consum energètic adquirit a altres empreses. Bàsicament es tracta de l’electricitat comprada i consumida.

Abast 3: Són totes les emissions indirectes descomptades les de l’abast 2. Pot incloure des de l’extracció de les primeres matèries, les emissions derivades del consum dels productes o el servei de l’empresa, el tractament de residus, viatges comercials, etc.

La petjada de carboni d’una organització

En el càlcul de la petjada de carboni d’una organització haurem de tenir clar quins seran les límits operacionals, és a dir entre quins límits farem l’inventari de les emissions.

El més habitual seria començar pel càlcul de “porta a porta”. Els consums directes produïts dins de l’àmbit productiu de l’empresa més els derivats pels consums energètics adquirits. Correspon a la suma de l’abast 1 més l’abast 2.

Progressivament podrem anar incorporant les emissions derivades de l’abast 3 que podríem separar entre les anomenades aigües amunt (tot allò previ a la producció) i aigües avall (tot allò que es produeix un cop els productes han sortit de l’empresa).

La petjada de carboni d’un esdeveniment

Entenem com esdeveniment una activitat que té lloc en un temps determinat en un lloc o llocs determinats.

Com en una organització, podem distingir tres àmbits d’estudi: les activitats realitzades entre l’inici públic de l’esdeveniment i la seva clausura, les activitats realitzades prèviament a l’inici formal de l’esdeveniment per tal event2d’organitzar-lo, preparacions prèvies, viatges dels organitzadors, etc. i les activitats produïdes un cop l’esdeveniment s’ha donat per acabat, per exemple, el tractament dels residus produïts durant l’esdeveniment, el procés de neteja posterior, etc.

En qualsevol cas, s’haurien de computar com a mínim les emissions derivades dels desplaçaments dels participants d’anada i tornada i durant l’esdeveniment, i els consums energètics realitzats durant l’esdeveniment.

La petjada de carboni d’un producte

Quan parlem de productes, el concepte principal és el d’anàlisi del cicle de vida (ACV) consistent en analitzar els impactes provocats pel producte al llarg de tot el seu cicle de vida. En el cas de la petjada, només es té en consideració l’impacte dels gasos amb efecte d’hivernacle.

S’utilitza sovint l’expressió “des del bressol fins a la tomba”. És a dir des de l’extracció de les primeres matèries fins al tractament dels residus finals.

Amb tot, també en aquest cas podem distingir entre la cadena de valor que va des del bressol fins a la porta, de porta a porta i de la porta a la tomba.

co2_aliments

Normalment els ACV declarats contemplen des del bressol fins a la porta de sortida (especialment quan el produït és primera matèria per una altra empresa) o des del bressol fins a la tomba (quan el client es el consumidor final, per exemple d’ampolles de vi).

El valor de conèixer la petjada de carboni

Calcular la petjada de carboni d’una organització, esdeveniment o producte denota una sensibilitat per part de l’organització que la calcula, ja que aquest càlcul és l’element necessari per reduir l’impacte ambiental.

A partir del coneixement de la petjada podem establir estratègies per a reduir-la, sabent que la reducció de la petjada anirà aparellada amb una reducció de despeses energètiques i d’altres tipus associades.

Pel que fa a productes, a més podem mostrar mitjançant etiquetatge la seva petjada com element distintiu respecte la competència i per a mercats sensibles al medi ambient.


En aquesta edició...


Qualitat al 2014
La petjada de carboni: unitat de mesura pel canvi climàtic – 2
La gestió del risc i la continuïtat del negoci
Projecte Valor·aeq d'economia verda

Qualitat al 2014

Encetem un nou any amb l’esperança que les coses seran millors que tal com han estat durant els darrers anys.

Hi ha qui diu que s’ha tocat fons i que ara començarà la recuperació.

Del que no hi ha dubte és que estem aquí per seguir endavant, millorant i creant riquesa material i immaterial.

Tampoc hi ha dubte que la millora del país passa per la innovació i la internacionalització però a vegades oblidem que cap innovació o internacionalització tindrà èxit si no sabem ser productius.

Però productius no vol dir baixos salaris i contractes brossa. Productivitat vol dir produir aprofitant al màxim els recursos, de forma intel·ligent.

Amb el mateix esforç assolir més valor resultant.

Això vol dir qualitat.

Qualitat en els processos de gestió, en el lideratge, a la producció, a la comercialització, a la formació. En tot.

La gestió del risc i la continuïtat del negoci


En general, la supervivència de les empreses així com la continuïtat del negoci amb el que creen valor i riquesa depenen, entre d’altres factors importants, de tenir una estratègia concreta, clara i definida i de fer una gestió adequada, eficaç i eficient.

Aquestes activitats s’emmarquen dins de la gestió ordinària de l’empresa, sovint dins de sistemes de gestió estructurats i organitzats que, freqüentment, prenen com a guia qualsevol dels models de referència disponibles: ISO 9001, ISO/TS 16949, etc.

Aquests models de referència, de gestió de la qualitat, són insuficients per dues raons:

a)     Només té en compte un dels grups amb interès legítim (stakeholders): els clients

b)    El disseny, planificació, desplegament i execució del sistema de gestió considera solament les activitats normal i previsibles, és a dir activitats del “dia a dia”.

Moltes empreses, amb sistema de gestió “normalitzat” o no, fan les coses prou be com per continuar existint i fins i tot tenir bones expectatives de futur.

Malgrat tot, i més en l’actual conjuntura de crisi econòmica i de confiança en general, hi ha imponderables que, tot hi fent les coses be, poden fer que l’empresa se’n vagi en orris. Parlem de riscos de tota mena que poden incidir de manera negativa en el negoci, provocar pèrdues inassumibles i fins i tot a qüestionar la viabilitat de l’empresa.

Hi ha empreses que ja han fet un pas endavant i alguns d’aquests riscos, fins i tot les seves conseqüències, poden estar previstos: contractar una assegurança en cas d’incendi, disposar de recanvis crítics de la maquinaria en cas d’avaria, tenir generadors electrògens pels tall d’electricitat, fer una gestió manual quan falla la informàtica, tenir proveïdors alternatius en cas de vaga, prendre mesures contra els robatoris, etc.

El punt feble rau en que totes aquestes accions sovint són puntuals i/o de caràcter reactiu com a conseqüència d’experiències passades.

Article complet

Projecte Valor·aeq d'economia verda


Avui, amb un sistema econòmic, energètic i ambiental en crisi, cal orientar més que mai l’activitat de les organitzacions (entre les quals especialment les empreses) cap a la màxima eficiència productiva, minimitzant el consum de recursos, la producció de residus i les emissions a l’atmosfera.

Entenem la sostenibilitat com la realització de l’activitat econòmica amb increment de valor per a totes les parts interessades, molt especialment per a la societat on es desenvolupa l’activitat i per a les generacions futures.

Això vol dir disposar de sistemes de gestió responsables que tinguin en compte les persones i l’entorn.

El canvi climàtic que no és ja una perspectiva o una hipòtesi sinó que és una realitat verificable ens obliga a posar el màxim esforç en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Dins d’aquest context  i tenint en compte que cal tenir la màxima capacitat per donar resposta a les necessitats dels nostres clients i de la societat en general, hem unit esforços amb l’empresa ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SL per a la realització, amb el nom de Valor·aeq, de projectes específics d’economia verda en general i específicament en l’àmbit turístic i agroalimentari, sense exclusió d’altres àmbits que es vagin incorporant.

Un dels factors principals de l’economia verda és la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle comptabilitzat en unitats equivalents de massa de CO2 equivalent, anomenat petjada de carboni.

El càlcul i la reducció de la petjada de carboni imputable a organitzacions, productes, serveis i esdeveniments és un eix central de l’activitat de Valor·aeq.

Els altres dos eixos relacionats amb l’anterior són l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

El fet d’haver prioritzat les empreses turístiques i agroalimentàries és degut a que són sectors on la sensibilitat ambiental dels clients actualment és més gran però no excloem cap altre sector d’activitat humana.

Per conèixer millor el nostre projecte Valor·aeq, us convidem a entrar al web www.valoraeq.eu

Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat
Si vol recomanar aquest butlletí a algú a qui pugui interessar, si us plau, premi recomanar i enviï el correu resultant.
D'acord amb allò que estableix la Llei orgánica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer propietat de Consultors de Processos Sostenibles amb la finalitat d'oferir-li informació professional que creiem que pot ser del seu interès. Les seves dades no se cedirán a cap altre entitat i en tot moment pot exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se a info@entornqualitat.com
© 2003 Entorn Qualitat - Consultors de Processos Sostenibles S.L. Tots els drets reservats.